ما نسبت به دهه قبل به دستگیری مجرمان سایبری و هکرهایی را که اینترنت و حریم شخصی افراد و ارگانها را به طرز فجیعی به خطر میاندازند، چندان نزدیکتر نیستیم. در حقیقت، جرم سایبری در واقع سال به سال به میزان قابل توجهی رشد می کند. بنابراین پرواضح است که همواره باید اطمینان حاصل شود که رایانه و دستگاههای تلفن همراه خود را با  بهترین آنتی ویروس های موجود مجهز نموده ایم. ممکن است شما با نام هایی مانند Norton، Mcafee و AVG بیشتر آشنا باشید، اما آیا آنها واقعاً بهترین هستند؟

 mcafee